Category (3)

กล้วยหักมุกฉาบแก้วรสเค็ม

กล้วย 80% น้ำมัน 15% เกลือ 5%

กล้วยหักมุกฉาบแก้วรสหวาน

กล้วย 75% น้ำมัน 15% เกลือ 5% น้ำตาล 5%

กล้วยกวนกะทิ

กล้วยน้ำว้า 70% กะทิ 10% แบะแซ 8% น้ำตาลปี๊บ 5% น้ำตาลทราย 5% เกลือ 2%